Nauka i doskonalenie pływania z dojazdem własnym rodzica - Myślibórz

1. Rodzic zwany dalej Zleceniodawcą przy zapisie dziecka po raz pierwszy, zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza osobowego online, który znajduje się w zakładce - ZAPISY.

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności Szkoły Pływania BOKOSPORT i wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia do szkoły. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby korzystać z naszych usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu i Polityką Prywatności Szkoły Pływania BOKOSPORT zawarta jest na czas nieokreślony, co oznacza, że zleceniodawca nie musi wypełniać kwestionariusza osobowego przy kontynuacji zajęć nauki i doskonalenia.

2. Rodzic zwany dalej Zleceniodawcą przy zapisie dziecka kontynuację nauki lub doskonalenia pływania nie musi wypełniać kwestionariusza osobowego. Wystarczy wysłać wiadomość sms lub Whatsapp na nr tel. 509 989 109 o treści - "TAK" lub "TAK - KONTYNUACJA ZAJĘĆ" i jest to jednoznaczne z akceptacją przez Zleceniodawcę Regulaminu i Polityką Prywatności Szkoły Pływania BOKOSPORT, o których mowa w pkt 1.

3. Akceptacja przez zleceniodawcę Regulaminu i Polityką Prywatności Szkoły Pływania BOKOSPORT, jest również jednoznaczna, jeżeli Zleceniodawca opłacił  zaliczkę za uczestnika zajęć na poczet przyszłych lekcji, uczestnik wziął udział w pierwszej i kolejnych lekcjach nauki i doskonalenia pływania.

4. Akceptacja regulaminu przez Zleceniodawcę, jest jednoznaczna z zaakceptowaniem cennika Szkoły Pływania BOKOSPORT.               

5. Warunkiem brania dziecka do układania w palnie zajęć jest opłata zaliczki w kwocie 100,00 zł na poczet przyszłych lekcji.

6. W przypadku rezygnacji z zajęć przez Zleceniodawcę, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

7. Wpłacona zaliczka podległa zwrotowi w przypadku gdy Zleceniobiorca nie ma możliwości spełnienia warunków ułożenia w palnie zajęć dziecka wg sugestii rodzica podanej w kwestionariuszu osobowym, wiadomością sms lub Whatsapp.

8. Zleceniodawca przy zapisie każdego uczestnika zajęć otrzymuje dodatkowy rabat kwotowy w wysokości 10,00 zł/lekcja, który obowiązuje przy całkowitej płatności za kurs w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestnika.

10. W przypadku braku całkowitej płatności za kurs pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestnika, wynagrodzenie nie podlega rabatowi kwotowemu w wysokości 10,00 zł/lekcja, cena jednostkowa lekcji wzrasta o jego wysokość.

11. W przypadku płatności w ratach, rabat kwotowy wysokości 10,00 zł/lekcja obowiązuje i cena jednostkowa lekcji nie wzrasta o jego wysokość przy zachochaniu terminów płatności.

12. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów związanych z koniecznością kierowania do niego wezwań do zapłaty w związku z opóźnieniem w płatności, w łącznej wysokości nie większej niż koszt dwóch listów poleconych, naliczonych według cennika obowiązującego w dniu nadania u operatora pocztowego Poczta Polska Spółka Akcyjna.

13. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę chęci zmiany grupy zajęciowej lub godzin zajęć, zmiana taka podlega dodatkowej opłacie w wysokości 100,00 zł.

14. Płatności można dokonywać gotówką, bądź przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 37 1140 2004 0000 3102 7897 2424.

15. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika zajęć oraz rzeczy jego rodziców lub opiekunów prawnych pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

16. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w danym dniu, zajęcia te przepadają, a Zleceniodawcy nie przysługuje zwrot wynagrodzenia w tej części.

17. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z przyczyn od niego niezależnych, istnieje możliwość ich odrobienia w ciągu następujących po sobie trzech tygodni liczonych od dnia ustania przyczyny nieobecności, nie później jednak niż do dnia zakończenia kursu. Odrobienie zajęć jest możliwe jedynie pod warunkiem powiadomienia Zleceniobiorcy o nieobecności uczestnika najpóźniej na dzień przed terminem zajęć, w których uczestnik nie może uczestniczyć. Zgłoszenia nieobecności należy dokonywać telefonicznie lub za pomocą wiadomości tekstowej sms/whatsapp pod numerem telefonu: 509 989 109.

18. Zleceniodawca może zrezygnować z zajęć wg zaakceptowanego regulaminu na piśmie wysyłając wiadomość: sms na nr tel. 509989109 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: plywanie-sc@bokosport.pl lub plywanie@bokosport.pl pod rygorem nieważności z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (4 lekcje). Rezygnacja musi zawierać: imię i nazwisko Zleceniodawcy i uczestnika zajęć, datę, treść rezygnacji oraz nr konta bankowego Zleceniobiorcy w celu zwrotu niewykorzystanego wynagrodzenia.

19. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na piśmie wysyłając wypowiedzenie listem poleconym na adres szkoły lub poczta elektroniczną na adres e-mail: plywanie-sc@bokosport.pl lub plywanie@bokosport.pl pod rygorem nieważności z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (4 lekcje wg terminarza zajęć). Wypowiedzenie musi zawierać: imię i nazwisko Zleceniodawcy i uczestnika zajęć, datę, treść rezygnacji oraz nr konta bankowego Zleceniobiorcy w celu zwrotu niewykorzystanego wynagrodzenia.

20. Zwrot niewykorzystanego wynagrodzenia dla Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę nastąpi do 14 dni od licząc od daty otrzymania pisma o rezygnacji wg regulaminu lub wypowiedzenia umowy.

21. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę (zakończyć współpracę na podstawie regulaminu) w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

 a) uczestnik utrudnia przeprowadzenie zajęć ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia własnego lub innych osób,

 b) Zleceniodawca opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia.

22. W związku z rezygnacją z zajęć na podstawie regulaminu lub  wypowiedzeniem przez Zleceniodawcę umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie w części odpowiadającej świadczonym usługom oraz poniesionym wydatkom.

23. Zleceniodawca, który uiścił na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie podlegające rabatowi, traci rabat w przypadku gdy zrezygnuje z zajęć na podstawie regulaminu lub wypowie umowę przed upływem terminu, na który została zawarta. W takiej sytuacji, Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie w wysokości nie uwzględniającej rabatu kwotowego w części odpowiadającej świadczonym usługom oraz poniesionym wydatkom. Cena jednostkowa lekcji wzrasta o jego wysokość 10,00 zł/lekcja.

24. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cenny za kurs proporcjonalnie do wysokości podniesionych stawek w przypadku zmian  cennika usług wprowadzonych przez Burmistrza Myśliborza na Pływalni Krytej w Myśliborzu.

25. W przypadku zamknięcia pływalni z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, w tym w szczególności z powodu awarii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, rozpoczęcie kursu i harmonogram zajęć zostanie przesunięty na dalszy okres odpowiedni do czasu jej zamknięcia.

26. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.

27. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.

28. Po wejściu do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki.

29. Każdy użytkownik kompleksu basenu ma obowiązek noszenia osłony ust i nosa na całym terenie obiektu basenowego do momentu przebrania się.

30. Przy kasie w kierunku wejścia na basen oraz wyjścia z basenu może znajdować się po jednej osobie z każdej strony (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących, np. rodziców z dziećmi).

31. Wydawanie kluczyków odbywa się 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

32. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej i pozostawiania tam wierzchniego okrycia.

33. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe . Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni.

34. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po każdym skorzystaniu z WC) i przejście na halę basenową przez brodzik ze środkiem dezynfekującym.

35. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, który należy ubrać bezpośrednio przed zajęciami, a nie w domu. Zaleca się , aby dzieci wyposażone zostały w czepek, okularki i obowiązkowo w klapki.

36. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Rodzice małych dzieci zapewniają im  opiekę od momentu pobrania kluczyków, poprzez pomoc w przebieraniu w szatni, przebywanie pod natryskami, do chwili  przekazania dzieci pod opiekę instruktora. Jeśli podczas zajęć dziecko udaje się do szatni lub toalety rodzic/opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Po zakończeniu zajęć instruktor odprowadza dzieci pod natryski, gdzie przekazuje je pod opiekę rodziców, którzy przejmują odpowiedzialność za dziecko do momentu opuszczenia obiektu pływalni.

37. Bezpośrednio po zajęciach uczestnik nauki pływania lub jego rodzic/opiekun powinien otworzyć szafkę i przekazać niezwłocznie kluczyk do koszyka, który znajduje się na zewnątrz szatni obok .

38. W trakcie zajęć rodzice/opiekunowie mogą:

- przebywać na trybunach (gdzie mogą obserwować zajęcia),

- korzystać z basenu po dokonaniu opłaty wg cennika w kasie pływalni.

39. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników , instruktorów oraz personel obiektu basenowego, a także zastosować się do zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.

40. Kategorycznie zabrania się:

- wchodzenia do wody bez pozwolenia instruktora,

- biegania w szatni i na niecce basenowej,

- niezorganizowanych skoków do wody,

- zabaw z wpychaniem się do wody.

41. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników , instruktorów lub personel obiektu.

42. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

43. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

44. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne Pływalni Miejskiej w Myśliborzu.

45. Zleceniobiorca wysyła umowę dla Zleceniodawcy ze względu na pandemię koronawirusa tylko w formie elektronicznej na adres e-mail, który został podany przez Zleceniodawcę w kwestionariuszu osobowym. Ze względu na to, że konfiguracja umowy dla każdego Zleceniodawcy jest indywidualna, może nastąpić opóźnienie w ich wysyłaniu. Zleceniodawca po wysłaniu umowy zostaje powiadomiony przez Zleceniobiorcę wiadomością sms/whatsapp.

46. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo tworzenia grup zamkniętych w aplikacji whatsapp z kontaktów telefonicznych Zleceniodawców w celu szybkiego wysyłania bardzo ważnych informacji, które będą skierowane tematycznie do wszystkich Zleceniodawców z podziałem na dni i grupy nauczanych uczestników. Zleceniodawca w każdej chwili może opuścić grupę, ale wtedy Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za ważne wiadomości, które nie dotarły do Zleceniodawcy w szybkim odstępie czasowym. Grupa zamknięta w aplikacji whatsapp nie jest forum dyskusyjnym. Zleceniodawca zobowiązany jest o wysłanie wiadomości indywidualnych (poufnych) do Zleceniobiorcy poza grupą za pośrednictwem wiadomości sms lub whatsapp.

47. Ostateczny termin wysłania umów w Kursie Jesień - Zima 2022 upływa 31.10.2022.

48. Regulamin Szkoły Pływania BOKOSPORT jest dokumentem nadrzędnym do czasu podpisania umowy.

49. Umowa staje się dokumentem nadrzędnym po jej podpisaniu przez Zleceniodawcę.

50. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

51. Wszelkie spory wynikłe z niniejszejszego regulaminu rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

NAUCZAMY Z PASJĄ DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA